Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

eanna
9611 6d79
Reposted fromewaryst ewaryst vianikotyna nikotyna
eanna

"Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu."

Reposted fromjustyha justyha viamisza misza
eanna
7727 8741 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamisza misza

October 19 2016

eanna

Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and they will come forth, later, in uglier ways.

— Papa Freud
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eanna
Reposted fromunkraut unkraut viamisza misza
eanna
7316 aa5d 500

October 15 2016

eanna
Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję i zamęczając najbliższych (...) Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają.
— Jarosław Grzędowicz, Księga jesiennych demonów
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisza misza
0515 4262 500
Reposted fromgoetze goetze viaburnmyshadow burnmyshadow
eanna
3510 7fce
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viamisza misza
eanna
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vianikotyna nikotyna
8202 cce4 500
Reposted fromidiod idiod viacats cats
Cat wallpaper.....
Reposted fromweheartit weheartit viacats cats
eanna
Reposted fromulven ulven viamisza misza
eanna
1801 7213
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikotyna nikotyna
5775 73a1
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae vianikotyna nikotyna
1485 7667

glamblack:

✖️

Reposted fromtwice twice viamisza misza
eanna
eanna
4886 be7a
Reposted fromnyaako nyaako viamisza misza

October 08 2016

eanna
6529 9e5c
Reposted fromflaus flaus viainvenia invenia
eanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl