Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

eanna
3272 664b
Reposted fromdelain delain viamisza misza
eanna
3812 b979
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viamisza misza
eanna
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viamisza misza
eanna
Nieufność skłania do przypisywania wszystkim, na wszelki wypadek, najgorszych możliwych intencji.
— Rafał A. Ziemkiewicz - Polactwo
Reposted fromwetryagain wetryagain viamisza misza
eanna
6875 7217
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamisza misza
eanna
eanna
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted fromprostorwesztica prostorwesztica viamisza misza
eanna
0604 151d
Reposted fromrol rol viamisza misza
eanna
3695 b3a7
Reposted fromfafner fafner viaBucefal Bucefal
eanna
0797 9ab1 500
Jakub Żulczyk "Instytut"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamisza misza
eanna
0598 08a0 500
Reposted fromrol rol viaBucefal Bucefal
eanna
Ja zawsze byłam niepewna. Mnie można, jak świeczkę, zdmuchnąć. Jednym słowem, jednym gestem, jednym spojrzeniem.
— z serii życie
Reposted fromM-M M-M viamisza misza
3542 244c 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaburnmyshadow burnmyshadow
3587 98ff 500

silassao:

Ecola State Park

Reposted frommoreshadows moreshadows viaburnmyshadow burnmyshadow
3591 ac37 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaburnmyshadow burnmyshadow
8467 a36b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamisza misza
eanna
0686 4e5d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisza misza
eanna
4018 06f4 500
Agata Alicja Gasek
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viamisza misza
eanna
1570 d08c
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamisza misza
eanna
8784 5786 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl